طول جغرافیایی : 51.42024278640747

عرض جغرافیایی : 35.69133905439259